Våren 2021 hjalp Kobben til med å skrive rapport for Grønn Plattform – et samarbeidsprosjekt tilknyttet Skoppum Eco-Village. På vegne av Scanwater og Vannklyngen utarbeidet vi en rapport med fokus på kjerneverdiene i prosjektet, blant annet investeringsbehovet som ligger innenfor vann og avløp i Norge. Målet var å lage en visuell god rapport, som fremhevet de gode poengene til Scanwater og resten av prosjektgruppa.

Om prosjektet

På Skoppum er det planer om å bygge Skoppum Eco Village – også kalt miljølandsbyen, en fremtidsrettet visjon der opptil 160 boliger skal bli selvforsynte med energi. I følge Scanwater vil Miljølandsbyen på Skoppum være et foregangsprosjekt for å skape et bærekraftig samfunn. For å gjennomføre konseptet må alt fra arkitektur, energi, vann og avløp, og øvrig infrastruktur ha en rød tråd og en sirkulær økonomi.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Horten kommune, arkitekter, Vannklyngen, studenter ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) og Scandinavian Water Technology AS (Scanwater). Scanwater tilhører Malthe Winje gruppen og jobber med å lage løsninger for det humanitære markedet, som vann og sanitærløsninger i kriserammet områder. CTO i Scanwater, Georg Finsrud, forteller at de også jobber en del opp mot kommuner, der de tilbyr løsninger spesialtilpasset etter de behovene hver enkel kommune har.

-Vi har konsepter for norske kommuner når det gjelder vannberedskap. Sikker og god transport av vann når det er krise, som når det i vinter 2020 gikk et ras i Gjerdrum. Da måtte befolkningen få vann fra andre steder. Vi tilbyr mange forskjellige løsninger, blant annet kan vi sette opp pumper, varmemodul og tilby vannposer som folk kan få på døra. Sammen med kommunen setter vi opp en plan.

Kobben sin rolle

Prosjektet på Skoppum har fått innvilget et forprosjekt. Dette retter seg mot Skoppum som område, hvor planen er å bygge boligfelt med bærekraft i fokus. Anlegget skal redusere bokostnader, være energieffektiv og ikke minst ha stort fokus på klima og miljø. Med andre ord skal anlegget redusere klimagassutslipp, ha mindre forbruk og mer gjenbruk av vann, og bruke kloakk og avfall til biogassproduksjon.

Her kom Kobben inn i bildet. Scanwater og Vannklyngen ønsket hjelp til utforming av rapporten som brukes i dette prosjektet. De hadde de nødvendige fakta, men ønsket veiledning til hvordan få det frem på best mulig måte.

Vi trengte hjelp til å strukturere innspillene våres og hjelp med å presentere det pent og ryddig. Og det gjorde Kobben på en helt fantastisk måte, så vi har fått en rapport som er veldig fin, forteller Georg i Scanwater.

– Kobben kom også med nye tanker når det gjaldt hvordan vi kan spare penger og dette med forretningsmodell, som vi ikke hadde snakket noe om engang. Så for oss har rapporten blitt et viktig verktøy som vi bruker i dette prosjektet (Skoppum), men også noe vi kan presentere i mange andre sammenhenger. Det blir bare mer og mer interessant å presentere, forteller Georg.

Det som har blitt gjort er blant annet å se på regnestykker på hva det koster å investere i Grønn Plattform prosjektet, hva det koster å drifte det og hvilke nivåer man skal legge seg på med tanke på vann-og avløpsgebyrer i fremtiden. Georg forteller prosjektet på Skoppum også henger litt sammen med det offentlige har gått ut og fortalt om etterslepet av reparasjon av rør som ligger i bakken.

-Det er hundretalls av milliarder som skal til for å reparere det. Og da kan man tenke seg at ha egne systemer som sparer vann, renser vann lokalt, tar tak i næringsstoffene i vannet lokalt og bruker det til matproduksjon lokalt vil påvirke dette positivt. Og det vil få en samfunnsmessig stor betydning tror vi. Belastningen vil ikke bli større, den blir mindre, forteller Georg.

Sterkt samarbeid

-Det som er artig med prosjektet på Skoppum er at kommunen gjør det for at Horten skal skinne. Horten skal tiltrekke seg mennesker, det skal skapes nye arbeidsplasser og det skal være framtidsrettet og innovativt. Horten har satt ned en arbeidsgruppe som består av arkitekter, ingeniører, og Vannklyngen er med. Det er en arbeidsgruppe som virkelig skal komplementere hverandre, forteller Georg.

I tillegg har NMBU satt sammen en egen studentgruppe som deltar aktiv med på prosjektet på Skoppum. De har allerede vært på befaring av området på Skoppum og skrevet oppgave på miljølandsbyen. Og dette er ikke første gang Scanwater samarbeider med studentene ved NMBU. I over 20 år har Scanwater vært engasjerte i utviklingen av universitet på Ås, hvor de har etablert eget testanlegg for rensing av drikkevann og avløpsvann, og har et tett samarbeid med masterstudentene.